بالغ » بادی سعی دارد انگشت خود را در حالی که سوار بر یک دیسک با یک جوراب شلواری از یک عكس سكسي سينه طرف است ، روی یک مقعد محکم بلند کند

11:27
درباره فیلم

آن مرد شروع به عشق ورزی با دوست دختر خود کرد ، اما او یک مقعد احتقانی عكس سكسي سينه را دید ، فکر او را آزار و اذیت کرد ، اما اگر وقتی عضوی در گربه او وجود دارد انگشت بکشید ، چه می شود؟ نمی دانم که آیا آنها با یکدیگر در تماس خواهند بود یا خیر. همانطور که این افکار در ذهن او سرگردان بود ، آیا عروس با فکراتی درمورد اینکه اکنون عاشقش چه می اندیشد ، مشغول فکر کردن بود؟