بالغ » داماد در كنار او نشسته است و جوجه در حال صعود به مزرعه غریبه عکس پستان سکسی ای است كه به آنها برای پول عوضی با او پرداخت كرده است

02:03
درباره فیلم

دختر و پسر بدون پول مانده بودند ، بالای سر بدهی های پاشنه بلند عکس پستان سکسی بودند و برای اینکه حداقل به نوعی از این گودال خارج شوند ، مجبور شدند به توافق برسند و بکارت مقعد را به مردی عجیب بفروشند. ما یک ویژه پیدا کردیم و با طعمه او جایزه گرفتیم ، اما با چهره ای زیبا ، دو مرد چند ساعت بعد نوشتند ، یکی از آنها قطع جایزه دیگر و برنده شدن یک جایزه. او به آدرس داده شده رسید و به محض دادن مبلغ توافق شده ، از همه افتخارات استقبال می شود.