بالغ » یک عکس پستان الکسیس کالباس را درون یک گلدان فلفل مرطوب بچسبانید و روی موهای پروانه های خال کوبی نگه دارید

06:22
درباره فیلم

دیشب یک زن مست عکس پستان الکسیس را برداشتم که مشروبات الکلی می نوشید زیرا او با مردی که به او اهمیت می داد ، از هم گسیخت. او متاسف بود زیرا نوعی انسان بی خانمان در بهترین حالت می توانست سرمایه ایجاد کند. صبح که از خواب بیدار شد و اولین ملاقاتش برگزار شد ، دوش گرفت و صاف کرد ، روز سوم یک قدم از ناجی نمی گذرد و یک ترک ملایم همیشه آماده است.