بالغ » ماده پاک کننده کود موجود در پایدار ، یک عضو را به دو دختر کشاورز نشان داد و دختران مخفیانه نوبت های خود را عکس پستان الکسیس گرفتند و پیشانی های خود را گرفتند.

01:10
درباره فیلم

یک کود پاک کن که اخیراً در ثبات یک مالک ثروتمند کار کرده بود ، نگاهی به دو عکس پستان الکسیس دختر بی صدا ، دختران یک کشاورز انداخت و تصمیم گرفت که آنها را با خانواده خود اغوا کند. این مانور برای همه خانمها کار می کرد و برای آنها نیز کار می کرد ، زیرا تقریباً یک پا طول داشت و هیچ کس نمی توانست در مقابل این نوع مواد غذایی مقاومت کند ، همه می خواستند آنرا لمس کنند اما فوراً از بین بروند. بنابراین قهرمانان ما به اطراف نگاه کردند تا پیرمرد به طور تصادفی او را پیدا نکرد و او را مکید.