بالغ » معاون تحقیقات ستوان Junior Sutrapian یک زندانی شفاهی را خدمت تصاویر سکسی ممه می کند

06:17
درباره فیلم

ماشینی قفقازی بدون آموزش با تصاویر سکسی ممه یک بازپرس که یک مدرک جعلی از پلیس خریداری کرده بود ، رفت. او موفق به گرفتن پست شد و بلافاصله اولین پرونده را دریافت کرد. آنها به عنوان دستیار زیبایی به ستوان دادند که در همه چیز از او حمایت می کرد ، اما در یک مقطع فرو ریخت و با بازداشت شدگان رابطه جنسی برقرار کرد. سپس او مورد توبیخ قرار گرفت و تقریباً از اندام تیراندازی شد.