بالغ » پیرمرد در حالی که مادر بزرگ از عکس سکسي سينه غازها در حیاط تغذیه می کند ، در لباس خواب جوان می شود

00:47
درباره فیلم

پیرمردها خوشحال هستند ، نوه ای به آنها آمد که از وقتی که او زیر میز رفت ، آنها را ندیده بود. به طور خاص پدربزرگ نگاهش را به خود جلب نمی کند ، همه چیز شکل های آنها را ارزیابی می کند و او هر یک از نگاه های خود را احساس می کند ، واقعاً او را روشن می کند. یک روز صبح که مادربزرگ مشغول تغذیه غازها بود و توسط گاوها گل می خورد ، نزد پدربزرگش در لباس خواب رفت و شروع کرد به نشان دادن او ، او زبان خود را قورت داد و در سکوت تماشا می کند که قلب از سینه عکس سکسي سينه بیرون می آید.