بالغ » شخص همسرش را در یک ولووی ناز پاره کرد و هنگامی که فهمید که در محل کارش شلوار کمتری است ، سوراخ در عکس سکس لای سینه جوراب شلواری خود سوراخ کرد.

11:52
درباره فیلم

آن مرد منتظر کار همسرش بود و پس از انتظار ، ناگهان متوجه شد که امروز او با لباس بدون لباس ، بلکه در لباس تنگ ، به سر کار رفته است. بونر او فورا سیگار می کشید و او عشق می خواست ، اما زن به داخل آشپزخانه رفت تا برای خودش شام بخورد. همسر سوءاستفاده زیر دامن خود صعود کرد و سعی کرد سوراخ در جوراب شلواری خود سوراخ کند تا حداقل انگشتانش را داخل واژن فرو کند. قادر به تحمل فشار خود نیست ، او روی میز دراز کشید و انتهای جلو را باز کرد. او با صدایی چشمگیر به او گفت آنچه را می خواهی ، پس مرا لعنت عکس سکس لای سینه کن ، سریعتر بیای ، حتی اگر او به طور عادی غذا نمی خورد.