بالغ » مستبد بزرگ شکم نوه را عکسهای سکسی خوردن سینه به دامن دخترانه چسباند و شروع به باز کردن گلو خود کرد و صورت خرچنگ خود را روی میز گذاشت

01:13
درباره فیلم

مستبد پدربزرگ ، زن را وادار كرد كه دامن خدمتکار را برپا کند و زنگ را حلقه کند ، مدام در حیاط خود فریاد می زد و دستور می داد که آبجو یا سیب آورده شود. اما آخرین باری که وی در مقابل او بسیار گناهکار بود ، سیب های فاسد شده ای را برای او به ارمغان آورد ، او تنه خود را روی میز خم کرد و شروع به راه رفتن به پای داغ کرد و ابزار خود را به داخل حیاط پشتی سوار کرد. در پایان او دهانی پر از مایع منی داشت و پیشنهاد داد که بلعیده شود ، در غیر این صورت یک دور دوم وجود دارد ، عکسهای سکسی خوردن سینه کاملاً اطاعت کرد و همه چیز را بلعید.