بالغ » لعنتی برای افتخار عکس ممه خفن او ناامید شده بود ، سعی داشت گربه فرسوده عضو دیگری را بشکند

08:00
درباره فیلم

پیزدوکاکا به مرد اول زندگی صمیمی خود اعتماد کرد ، اما او همیشه به خیانت او مشکوک بود و اشتباه می کرد ، زیرا وقتی فهمید که دیگری را لعنتی می کند ، آنقدر مشتاقانه شروع به دعوا کرد که همه قدرت خود را از دست داد. بنابراین در پایان او گفت و گفت: خوب ، اگر می خواهید خیانت من باشید ، عاشق خود را عکس ممه خفن به پشت خود تماشا کنید و معشوق خود را بگذارید ، یک گربه محکم را روی بوفر خود پرش کنید و مانند یک قزاق سوار بر اسب در یک مزرعه سوار شوید. یک چووارلو هنگامی که فهمید که به احتمال زیاد اشتباه می کند ، نشسته است.