بالغ » زن و شوهر فرانسوی که در سطل آشغال مشغول چسبیدن به یک پارک هستند عكس سكسي سينه و دستگاه تناسلی پیشخدمت ها را در یک میخانه نشان می دهند

10:44
درباره فیلم

فرانسوی ها آبجو نوشیدند و تصمیم گرفتند دوربینی را که با خود می گرفتند روشن کنند. آنها قبل از اینکه پیشخدمت ها سینه ها و گربه های او را تکان دهند ، شروع به رفتار نامناسب کردند و سپس عكس سكسي سينه به طور کلی از خیابان به پارک روی یک نیمکت عبور کردند که دختر شروع به مکیدن خروس خود کرد. و ببینند هر چه بیشتر در جنگل باشند ، مستتر می شوند ، قبلاً شروع به حلق آویز کردن در جلوی بازدیدکنندگان در همان میخانه کردند و الکل را به سینه های خود حمل کردند.