بالغ » تعطیلات شرکت در محل کار موفقیت آمیز بود ، عکس سکسی زنان پستان بزرگ چندین همکار همه اعضا را خوردند

08:04
درباره فیلم

مهمانی سال نو توسط رئیس تیم بانوان ترتیب داده شد و از وی دعوت کرد تا چهار پسر از باشگاه استریپ را ببیند. به طوری که سال آینده خانمها می توانند مثل امسال سؤال مالی را شکل دهند. آنها برای کل سال آینده این مهمانی شرکت را عکس سکسی زنان پستان بزرگ به یاد خواهند آورد و برای سال آینده آرزو دارند. یکی از خانم ها آنقدر سرگرم بود که در واقعیت گم شد ، خانواده اش را فراموش کرد و پیاده شد تا خودش را از این همه بد بدبختی لذت ببرد ، همه را با هم مکید و به بقیه اجازه نداد.