بالغ » توالت تعجب آور با یک ادرار زنده به شکل دانش آموز برهنه ای که در چادر روی توالت گره خورده و در دهانش عکس ممه خفن چاقو خورده است

04:53
درباره فیلم

یک تله با یک توالت در یک جنگل به چادر گره خورده بود ، محروم شد و دو نفر ابتدا پاره شدند و سپس آنها را به بقیه همکلاسی های خود دعوت کرد تا روی آن ادرار کنند یا یک الاغ را به گونه خود بدهند. برخی خوشحال شدند که از عزت تلیسه سرگرم شدند ، اما به نوبه خود او متوجه بدبختی از آنچه اتفاق افتاده بود ، اشکهای تلخ را با مایع منی که از گلویش جاری شده بود غرق عکس ممه خفن کرد ، در حالی که آخرین دانشجویان باقی مانده فقط در مورد او می نوشتند. تمام شده.