بالغ » گیتاریست پانک و کدو تنبل آبدار که بر عکس سکسی از ممه روی دم خود گالو می دهد

02:04
درباره فیلم

پانک واقعی با محاوک روی سر و یک زن آبدار که با او روی نیمکت می کوشد. او آن را عکس سکسی از ممه در یکی از کنسرت های خود برداشت و دیگر نمی تواند آن را بیرون بیاندازد. اما هر روز و حتی دو بار در روز ، همیشه یک ولووی گرم وجود دارد که آماده صحبت کردن است بدون اینکه زیاد حرف بزنیم در مورد اینکه چه مدت چنین رابطه جنسی برای کسی دوام نخواهد داشت.